Vänsterpartiet Lerum

Därför väljer jag Vänsterpartiet

Posted on | september 9, 2014 | No Comments

Jag är ledsen över, att jag inte lite tidigare har tagit steget fullt ut och bli partimedlem – Men livet har sina skeden.

Jag har mött mycket gensvar från framför allt de yngre under valrörelsen medan de i min generation tycks vara vara väldigt tvehågsna, även om de i sak tycks stödja Vänsterpartiet.De yngre stöder oss framför allt när det gäller utbildning och bostäder, de äldre är heligt förbannade för att pensionerna bara blir sämre och sämre. Jag engagerar mig inte bara i egen sak utan för att även mina barn skall förstå att det är viktigt att engagera sig. Jag gör det för att mina barnbarn skall få en bra skola, jobb och en egen bostad precis som jag. Det jag har fått har mina mor- och farföräldrar kämpat för medan min generation mer eller mindre glidit fram på ett bananskal.

Moderaterna talar ju väldigt gärna om att den rödgröna(röran) vill ha ett bidragSverige, men i min värld är det inget parti, som givit så mycket bidrag som Moderaterna och deras allians, på bekostnad av sjuka, arbetslösa, pensionärer. Vad är jobbskattebidragen och RUT-bidragen annat än bidrag från allas våra skattepengar?

Nu är det dags att ge något tillbaka innan vi är tillbaka i fattig-Sverige. I 1900-talets början sökte många svenskar lyckan i andra länder och nu ska vi med tacksamhet ta emot dem, som kommer hit. Vi har gott om plats och de har kunskaper. Jag vill att vi skall ta tillvara dessa kunskaper och att de kläder och grejer jag köper är tillverkade här hemma. Med hjälp av alla de som söker sin tillflykt hit tror jag att vi kan bli ett rikt land.

Jag tror på ett samhälle där alla får plats och får säga vad de tycker i en dialog. Då tror jag nämligen, att man uppnår mest. Låt oss lyssna på varandra och gemensamt komma fram till något som är bra för oss alla. För det är väl det som är demokrati?

 

Anita Forsberg, Vänsterpartiet i Lerum

Företagare och vänsterpartist

Posted on | september 9, 2014 | No Comments

Sedan ett par år tillbaka finns ett nätverk för företagare i Vänsterpartiet, Företagsam vänster. Nätverket bildades för att det visade sig finnas många i partiet som är verksamma egenföretagare i diverse branscher. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för våra företag och våra affärsidéer, men vi vill samtidigt ha ett samhälle baserat på de goda principer som Vänsterpartiet står för.

Som företagare förutsätts du stödja högerns politik. Du förutsätts tycka om RUT-avdrag och skattesänkningar och du förutsätts tycka illa om facket. Men bara för att vi utvecklat en affärsidé betyder det inte att vi inte vill ha en fungerande skola i ett samhälle som bygger på solidaritet, gemenskap, jämlikhet och minskade klyftor. Varför skulle vi ändra åsikt bara för att vi väljer att försörja oss som företagare.

I Vänsterpartiets Sverige finns gott om plats för företagare. Små och medelstora företag skapar nya arbetstillfällen. Vi är viktiga för att finansiera vår gemensamma välfärd och för att få landsbygden att leva. Med ett starkt och väl fungerande samhälle kommer fler livskraftiga företag att kunna skapas och genom att slå vakt om kollektivavtal och gott samarbete med fackliga organisationer kan vi som företagare skapa en god försörjning både åt oss själva och åt våra anställda. På så sätt kan vi vara med och bygga landets ekonomi.

De viktigaste åtgärderna för oss företagare med hjärtat till vänster är en fungerande infrastruktur och ett fungerande samhälle. Vi vill kunna lita på skola och omsorg så att fler entreprenörer törs ta steget att testa företagandets villkor. Utan fungerande skola kommer det inte att startas livskraftiga företag. Vi menar också att det i dagens samhälle talas för mycket om sänkta arbetsgivaravgifter och för lite om bristen på socialt skyddsnät för oss småföretagare. Detta trots att två av tre småföretagare faktiskt är missnöjda med de statligt finansierade sociala skyddsnät som finns för småföretagare.

En förbättring av de offentligt finansierade skyddssystemen skulle få fler att starta eget. De regelförenklingar som så ofta upprepas i debatten spelar förvisso roll för oss småföretagare, men viktigare är att känna trygghet. När det gäller nystartade företag är ett av de största hindren rädslan för att inte ha tillräckliga inkomster under företagets uppstartsfas. Att man dessutom hamnar utanför det ekonomiska skyddsnätet gör det inte mer attraktivt att våga prova att starta företag.

Vi småföretagare måste också kunna känna trygghet vid sjukdom och föräldraledighet. Det måste vara möjligt att kombinera företagande med föräldraskap och det måste likaså vara möjligt att bli sjuk utan att företaget kollapsar. Vi vänsterpartister vill ha ett socialförsäkringssystem där människor som driver eget företag inte har sämre villkor än anställda. Vi vill ta bort det betungande sjuklöneansvaret de två första veckorna för alla företag med upp till tio anställda. Vi vill helt enkelt skapa bättre förutsättningar och ökad trygghet för alla Sveriges småföretagare.

Nu är det snart val igen. Du som är företagare bör du ställa dig frågan hur du vill att samhället ska se ut och utvecklas. Vill du ha ett samhälle byggt på solidaritet och gemenskap. Tycker du att jämlikhet och alla människors lika värde är viktigt och vill du ha en fungerande offentlig verksamhet. Vill du fokusera på trygghet istället för skatter.

Då ska du veta att Vänsterpartiet är ett parti för dig!

 

Magnus Pettersson, Vänsterpartiet i Lerum

Läs även Magnus svar i Företagarnas valduell.

Skolan är inte till salu

Posted on | augusti 20, 2014 | No Comments

Rösta på Vänsterpartiet 14 september!

Posted on | augusti 19, 2014 | No Comments

I Lerums kommun har invånarna det riktigt bra – i genomsnitt. Lerums kommun är vid mening en rik kommun. Det skapar förutsättningar för en välfärd utan vinstintressen, jämställdhet på riktigt och en skola och en äldreomsorg som är föredömen för andra kommuner.

Under de senaste åren har Lerums kommun haft en blygsam befolkningsutveckling. De flesta som flyttar hit är barnfamiljer, medan unga flyttar härifrån. Speciellt tappet av unga utan barn och vuxna utan barn påverkar kommunens ekonomi på ett negativt sätt. Vi vill ha ett bredare utbud av bostäder så att även dessa grupper väljer att bosätta sig eller bo kvar i Lerums kommun. Vänsterpartiet menar att med en offensiv satsning på bredare bostadsutbud kommer skatteintäkterna att öka.

I Lerum borde vi må bra. Trots detta visar undersökningar att bl.a. barns hälsa är förvånansvärt dålig. Vi menar att ett botemedel är att bredda fritidsaktiviteterna samt att se till att det finns mer personal i skolan som kan fånga upp de som mår dåligt. Likaså måste t.ex. familje- och föräldrarådgivningen stöttas.

Kommunens verksamhet ska styras så att utvecklingen av kommunens utgår från ett barn-, genus-, mångfalds-, klass- och klimatperspektiv. Att skjuta upp investeringar inom skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid drabbar framför allt grupper av medborgare som har svårare att delta i samhället på lika villkor. Vänsterpartiet menar att Lerums kommun har råd att vara en kommun för alla. En sådan kommun för alla ger goda förutsättningar för Lerums kommun att vara en bra arbetsgivare som rekryterar och behåller kompetent och bra personal.

Vänsterpartiet har ett ekologiskt förhållningssätt som passar samman med vår syn på klass, feminism och generell välfärdspolitik. En utvecklad offentlig verksamhet gynnar miljön. Ett hållbart samhälle förutsätter ett välfärdssamhälle.

Läs gärna vårt kommunalpolitiska program inför mandatperioden 2014-2018.

Vi vill förändra Lerum – på riktigt

Posted on | november 6, 2013 | No Comments

2014 är det val. Då kan vi tillsammans med dig börja förändra Lerum. Det måste bli slut på alla goda tankar som aldrig förverkligas, vi vill förändra Lerum – På riktig.

Ledande miljökommun – På riktigt
Vi vill att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun före 2025. Vi vill att Lerum ska bli ledande och ett föredöme på hållbar utveckling, inte bara miljö. Detta måste i så fall genomsyra all verksamhet och alla politiska beslut.
– Bygg ut stambanan och utöka kollektivtrafiken
– Utbyggnad koncentreras i nuvarande kommuncentra
– Kommunägda vindkraftverk

Skola i världsklass – På riktigt
Vi väljer själva vilken ambitionsnivå skolan i Lerum ska ha – Vi vill ha en skola i världsklass.
– Mål att ha lärartäthet på topp
– Kommunal skola som konkurrerar ut privata skolor
– Det ska inte göra skillnad vilken skola du går på
– Nej till skolor som drivs med vinstintresse

Växande kommun – På riktigt
Vår kommun kan, bör och ska växa. Vi behöver valfrihet i boende, arbete och handel – i vår kommun. För att detta ska ske måste kommunen arbeta mer och aktivare med utveckling, byggande och stadsplanering
– Bygg mer!
– Fler hyresrätter, kooperativa hyresrätter, bygg-gemenskaper.
– Underlätta för etablerande av företag, främst inom miljöteknik
– Inrätta en miljöteknisk företagspark

Partiledardebatt 12 juni

Posted on | juni 13, 2013 | No Comments

Jonas Sjöstedts inlägg i partiledardebatten

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

Inlägg i fullmäktiges framtidsdiskussion

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

Idag tvingas många unga flytta från kommunen för att få ett eget första boende. På så sätt missar vi en stor grupp människor som både vill och kan bidra till ett mer vitalt, nytänkande och samhällsekonomiskt effektivt Lerum. Ett mer varierat utbud av olika boendeformer än vad som är fallet idag skulle kunna få många ungdomar att stanna kvar. Här ser vi byggandet av fler hyresrätter i olika storlekar och prisklasser som en smart lösning. Detta skulle även möjliggöra att de femtioplussare som börjar tröttna på villalivet kan bo kvar i kommunen. Om vi kan behålla personer i tjugoårsåldern och de som passerat femtio lägger vi också en stabil finansiell grund, då dessa grupper generellt bidrar med betydligt fler skattekronor än de tar i anspråk.

På frågan om hur vi kan senarelägga omsorgsbehovet av äldre, skulle ett svar kunna vara att vi borde satsa mer på friskvård och olika former av preventivt hälsoarbete. Här har föreningslivet en central funktion liksom skolans möjlighet att lägga grunden till en i vuxenlivet fortsatt välbalanserad och ekologisk kost. Ytterligare en aspekt på det preventiva hälsoarbetet skulle på sikt kunna vara en förkortad arbetstid. Det är inte rimligt att vissa sliter ut sig på jobbet med stress och övertid när andra står utan arbete och inget annat önskar än att få vara med och bidra. Toyota i Göteborg har infört 6 timmars arbetsdag med positiva resultat som följd. En kortare arbetsdag behöver således inte nödvändigtvis innebära att vi får mindre gjort. Vi är piggare, mer effektiva och blir mindre sjuka.

Samtidigt måste vi acceptera faktumet att en åldrande befolkning också kommer att ta större resurser i anspråk. Äldre ska känna trygghet i tillvaron och få den omsorg de behöver. Därför är det samhällets ansvar att det finns äldreomsorg som är tillgänglig, likvärdig och håller en hög kvalitet. En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose de äldres behov och önskningar. Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar och ska därför inte få bedriva äldreomsorg med skattemedel. När äldreomsorgen bedrivs i offentlig regi kan varje skattekrona gå till ökad kvalitet och eventuell överskott återinvesteras i verksamheten. För att stoppa utförsäljningen av välfärden vill vi i Vänsterpartiet också avskaffa lagen om valfrihetssystem som har gjort det lättare att privatisera offentlig verksamhet.

Vi vill att personer som bor på Lerums äldreboenden ska få möjlighet till verklig valfrihet och själva kunna påverka vilken hjälp man vill ha. Trots skröplighet och ohälsa kan äldre då få en mer meningsfull vardag med social gemenskap, möjlighet att vistas ute och att upprätthålla vanor och intressen. Äldreomsorgen kan bedrivas offentligt, med olika former av intraprenader och genom personalkooperativ. Om vi ska uppnå verklig valfrihet är det centralt att det också finns resurser att möta de skiftande preferenser som framtidens äldre kommer att bära med sig. Olika frivilligorganisationer kan göra mycket gott i form av extrapromenader, sällskap och kultur. Frivilligorganisationerna får dock aldrig bli ett substitut till den reguljära välfärdsproduktionen.  Den offentliga äldreomsorgen ska vara i världsklass och kunna ge guldkant på tillvaron utan att behöva förlita sig till ideella krafter.

Även om Lerum är relativt skonad kommun när det gäller arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet måste vi dra vårt strå till stacken i arbetet att öka sysselsättningsgraden. En del i detta arbete är att hantera den kommande generationsväxlingen. Rekordstora pensionsavgångar kommer att ske i den offentliga förvaltningen de närmaste åren. I stället för att låta nyutexaminerade unga gå arbetslösa vill vi underlätta traineeanställningar i de verksamheter som inom kort måste börja rekrytera ny arbetskraft. Genom att äldre anställda handleder nyanställda överförs kunskaper och erfarenheter till nästa generation. Vi vill också genomföra en satsning på lärlingsanställningar i bristyrken. Det är redan i dag brist på t.ex. byggnadsplåtslagare, VVS-montörer och betongarbetare. Fler lärlingsanställningar ökar möjligheterna att skaffa sig en kvalificerad yrkesutbildning.

I en ständigt föränderlig omvärld är det svårt att förutse hur Lerum kommer att påverkas i framtiden. Vissa menar att dagens primärkommuner generellt sett är för små för att kunna administrera framtidens välfärd på ett effektivt sätt. Innan 1952 hade vi närmare 2 500 kommuner i Sverige, så vem vet egentligen hur det kommer se ut om 60 år från idag. Den globala uppvärmningen, den dramatiska utvecklingen i Euro-zonen och den finansiella expansionen i Kina och Indien reser ytterligare frågetecken kring hur vårt sett att leva kommer att förändras i framtiden. Lerums kommun påverkas av sin omgivning, men kan på samma sätt påverka sin omgivning.

Björn Jägesten

Frågor och svar om skolan

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

För det första utgår vi i Vänsterpartiet från att utbildning är en rättighet som utgår från barnen. De har rätt till en likvärdig och bra utbildning oavsett vem de är, var de bor eller vilken socioekonomisk situation deras familj har. Av denna anledning är det mycket viktigt att skolan har alla resurser som krävs för att fånga upp, ta hand om och utbilda barnen. Alliansens ”lösning” med RUT-avdrag innebär en ökad orättvisa då barn som redan har studiemotiverade föräldrar med god ekonomi får en subvention som kanske hade kunnat användas bättre om den satsats på skolan som helhet istället. Mycket av det som tas upp i Lerums tidning är enligt vår uppfattning orsakat av kommunaliseringen av skolan. Vi ser en risk att barnens rätt till utbildning används som buffert för kommunens ekonomi. Skolan borde åter förstatligas för att garantera alla barn en likvärdig utbildning.

Lerums tidning: De flesta skolenheter gick back 2012, ingen får gå back i år. Vad kan det få för konsekvenser tror du?
Vänsterpartiet: Tyvärr kommer det att leda till sämre utbildning. Det kommer framför allt att drabba de svagare eleverna, de med svårigheter, de från studieovana hem eller de som mobbas. Studiemiljön kommer att försämras då färre ögon ser vad som sker i skolan och kan motverka kränkande behandling.

Lerums tidning: Vissa tolkar underskotten som att budgeten är fel – vilken är din tolkning?
Vänsterpartiet: Beslutade budgetar ska hållas – Men den nuvarande budgeten är för snålt satt och det påverkar kvaliteten. Skolledarna kan inte straffas för att de bara gör sina jobb enligt lagen när Alliansen inte ger dem tillräckliga resur ser.

Lerums tidning: Vad betyder kvalitet i skolan och vad får det kosta?
Vänsterpartiet: God kvalitet i skolan är en rättighet som utgår från barnens rätt till en bra utbildning. Det innebär att alla barn – oavsett bakgrund, ekonomiska förhållanden, kön, studievana i hemmet, handikapp – når sin fulla potential.  I en sönderbesparad skola kommer alltid de svagaste att drabbas. Skolan ger dessutom HELA utbildningen utan att ställa krav på föräldrarna eftersom detta skapar orättvisa beroende på föräldrarnas bakgrund. Skolans utjämnande uppdrag går helt förlorad då det enda som räknas är besparingar.

Lerums tidning: Skollagen kräver resurser till barn med särskilda behov – var ska de tas?
Vänsterpartiet: Budgeten ska vara så tilltagen att dessa resurser finns i budgeten. Skolan ska vara statlig för att garantera alla barn med särskilda behov de rättigheter de har.

Lerums tidning: Skolledarna är rädd att det blir svårt att rekrytera rektorer till Lerum i framtiden – håller du med?
Vänsterpartiet: Ja. Vem vill arbeta som pedagogisk ledare och bara ha som uppgift att spara sönder en god verksamhet – och dessutom riskera att straffas för det efteråt?

Lerums tidning: Lerum har lägst lärartäthet i landet – har vi inte råd med mer?
Vänsterpartiet: Vi har inte råd med låg lärartäthet! Barnen har rätt till betydligt mer och det är viktigt att slå hål på myten att lärartätheten inte spelar roll. Lerum har råd med mycket mer: Vi har en högutbildad befolkning som borde ställa högre krav och kommunens invånare har råd med bättre än detta. Ska vi undvika skattehöjningar så måste skattebasen ökas genom att fler personer kan bosätta sig i Lerum eller bo kvar sedan barnen blivit vuxna.

Lerums tidning: Finns det risk för kvalitén urholkas på verksamheten i förskola och skola när det viktigaste är att hålla budget?
Vänsterpartiet: Ja, Absolut.

Lerums tidning: Vad säger du och ditt parti till alla föräldrar som är oroliga för större barn- och elevgrupper?
Vänsterpartiet: Glöm inte vilka som styr Lerum idag när det är dags att rösta 2014.

Magnus Pettersson

Motion om whistleblower-funktion

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

Whistleblowers (visslare) är personer som väljer att säga ifrån för att uppmärksamma och på så sätt motverka oegentligheter inom den egna organisationen, inte sällan utan att drabbas av olika former av repressalier. Först på senare tid har organisationer börjat utforma system för att skydda visslarna.

Inom privat sektor är funktionen inte helt ovanlig. Efter Enron-skandalen 2001 restes snabbt krav på större möjligheter för anställda att slå larm om oegentligheter på chefsnivå samt om förhållanden som kan innebära hot mot liv och hälsa.  Modellen fick snabbt spridning och tillämpas nu obligatorisk bland exempelvis bolag i USA.
I spåren av den stora mutskandalen blev Göteborgs Stad förra året första kommun i Sverige att inrätta en whistleblower-funktion. Numera kan alla anställda anonymt eller öppet vända sig till ett advokatkontor för vidare utredning av eventuella oegentligheter. Tanken från stadens sida är att informationen till den nya instansen främst bör beröra frågor kopplade till grövre oegentligheter så som mutbrott, förskingring eller andra tjänstefel som kan ge fängelsestraff, utförda av chefer eller andra nyckelpersoner.
Det finns inga skäl att anta att Lerums kommun skulle skilja sig mot alla andra större organisationer. Även i vår kommun finns naturligtvis en potentiell risk att anställda väljer att avstå från visslandet så länge anonymiteten inte kan säkerställas.
Björn Jägesten
« go backkeep looking »
  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.