Vänsterpartiet Lerum

Jonas Sjöstedts inlägg i partiledardebatten

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

Inlägg i fullmäktiges framtidsdiskussion

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

Idag tvingas många unga flytta från kommunen för att få ett eget första boende. På så sätt missar vi en stor grupp människor som både vill och kan bidra till ett mer vitalt, nytänkande och samhällsekonomiskt effektivt Lerum. Ett mer varierat utbud av olika boendeformer än vad som är fallet idag skulle kunna få många ungdomar att stanna kvar. Här ser vi byggandet av fler hyresrätter i olika storlekar och prisklasser som en smart lösning. Detta skulle även möjliggöra att de femtioplussare som börjar tröttna på villalivet kan bo kvar i kommunen. Om vi kan behålla personer i tjugoårsåldern och de som passerat femtio lägger vi också en stabil finansiell grund, då dessa grupper generellt bidrar med betydligt fler skattekronor än de tar i anspråk.

På frågan om hur vi kan senarelägga omsorgsbehovet av äldre, skulle ett svar kunna vara att vi borde satsa mer på friskvård och olika former av preventivt hälsoarbete. Här har föreningslivet en central funktion liksom skolans möjlighet att lägga grunden till en i vuxenlivet fortsatt välbalanserad och ekologisk kost. Ytterligare en aspekt på det preventiva hälsoarbetet skulle på sikt kunna vara en förkortad arbetstid. Det är inte rimligt att vissa sliter ut sig på jobbet med stress och övertid när andra står utan arbete och inget annat önskar än att få vara med och bidra. Toyota i Göteborg har infört 6 timmars arbetsdag med positiva resultat som följd. En kortare arbetsdag behöver således inte nödvändigtvis innebära att vi får mindre gjort. Vi är piggare, mer effektiva och blir mindre sjuka.

Samtidigt måste vi acceptera faktumet att en åldrande befolkning också kommer att ta större resurser i anspråk. Äldre ska känna trygghet i tillvaron och få den omsorg de behöver. Därför är det samhällets ansvar att det finns äldreomsorg som är tillgänglig, likvärdig och håller en hög kvalitet. En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose de äldres behov och önskningar. Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar och ska därför inte få bedriva äldreomsorg med skattemedel. När äldreomsorgen bedrivs i offentlig regi kan varje skattekrona gå till ökad kvalitet och eventuell överskott återinvesteras i verksamheten. För att stoppa utförsäljningen av välfärden vill vi i Vänsterpartiet också avskaffa lagen om valfrihetssystem som har gjort det lättare att privatisera offentlig verksamhet.

Vi vill att personer som bor på Lerums äldreboenden ska få möjlighet till verklig valfrihet och själva kunna påverka vilken hjälp man vill ha. Trots skröplighet och ohälsa kan äldre då få en mer meningsfull vardag med social gemenskap, möjlighet att vistas ute och att upprätthålla vanor och intressen. Äldreomsorgen kan bedrivas offentligt, med olika former av intraprenader och genom personalkooperativ. Om vi ska uppnå verklig valfrihet är det centralt att det också finns resurser att möta de skiftande preferenser som framtidens äldre kommer att bära med sig. Olika frivilligorganisationer kan göra mycket gott i form av extrapromenader, sällskap och kultur. Frivilligorganisationerna får dock aldrig bli ett substitut till den reguljära välfärdsproduktionen.  Den offentliga äldreomsorgen ska vara i världsklass och kunna ge guldkant på tillvaron utan att behöva förlita sig till ideella krafter.

Även om Lerum är relativt skonad kommun när det gäller arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet måste vi dra vårt strå till stacken i arbetet att öka sysselsättningsgraden. En del i detta arbete är att hantera den kommande generationsväxlingen. Rekordstora pensionsavgångar kommer att ske i den offentliga förvaltningen de närmaste åren. I stället för att låta nyutexaminerade unga gå arbetslösa vill vi underlätta traineeanställningar i de verksamheter som inom kort måste börja rekrytera ny arbetskraft. Genom att äldre anställda handleder nyanställda överförs kunskaper och erfarenheter till nästa generation. Vi vill också genomföra en satsning på lärlingsanställningar i bristyrken. Det är redan i dag brist på t.ex. byggnadsplåtslagare, VVS-montörer och betongarbetare. Fler lärlingsanställningar ökar möjligheterna att skaffa sig en kvalificerad yrkesutbildning.

I en ständigt föränderlig omvärld är det svårt att förutse hur Lerum kommer att påverkas i framtiden. Vissa menar att dagens primärkommuner generellt sett är för små för att kunna administrera framtidens välfärd på ett effektivt sätt. Innan 1952 hade vi närmare 2 500 kommuner i Sverige, så vem vet egentligen hur det kommer se ut om 60 år från idag. Den globala uppvärmningen, den dramatiska utvecklingen i Euro-zonen och den finansiella expansionen i Kina och Indien reser ytterligare frågetecken kring hur vårt sett att leva kommer att förändras i framtiden. Lerums kommun påverkas av sin omgivning, men kan på samma sätt påverka sin omgivning.

Björn Jägesten

Frågor och svar om skolan

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

För det första utgår vi i Vänsterpartiet från att utbildning är en rättighet som utgår från barnen. De har rätt till en likvärdig och bra utbildning oavsett vem de är, var de bor eller vilken socioekonomisk situation deras familj har. Av denna anledning är det mycket viktigt att skolan har alla resurser som krävs för att fånga upp, ta hand om och utbilda barnen. Alliansens ”lösning” med RUT-avdrag innebär en ökad orättvisa då barn som redan har studiemotiverade föräldrar med god ekonomi får en subvention som kanske hade kunnat användas bättre om den satsats på skolan som helhet istället. Mycket av det som tas upp i Lerums tidning är enligt vår uppfattning orsakat av kommunaliseringen av skolan. Vi ser en risk att barnens rätt till utbildning används som buffert för kommunens ekonomi. Skolan borde åter förstatligas för att garantera alla barn en likvärdig utbildning.

Lerums tidning: De flesta skolenheter gick back 2012, ingen får gå back i år. Vad kan det få för konsekvenser tror du?
Vänsterpartiet: Tyvärr kommer det att leda till sämre utbildning. Det kommer framför allt att drabba de svagare eleverna, de med svårigheter, de från studieovana hem eller de som mobbas. Studiemiljön kommer att försämras då färre ögon ser vad som sker i skolan och kan motverka kränkande behandling.

Lerums tidning: Vissa tolkar underskotten som att budgeten är fel – vilken är din tolkning?
Vänsterpartiet: Beslutade budgetar ska hållas – Men den nuvarande budgeten är för snålt satt och det påverkar kvaliteten. Skolledarna kan inte straffas för att de bara gör sina jobb enligt lagen när Alliansen inte ger dem tillräckliga resur ser.

Lerums tidning: Vad betyder kvalitet i skolan och vad får det kosta?
Vänsterpartiet: God kvalitet i skolan är en rättighet som utgår från barnens rätt till en bra utbildning. Det innebär att alla barn – oavsett bakgrund, ekonomiska förhållanden, kön, studievana i hemmet, handikapp – når sin fulla potential.  I en sönderbesparad skola kommer alltid de svagaste att drabbas. Skolan ger dessutom HELA utbildningen utan att ställa krav på föräldrarna eftersom detta skapar orättvisa beroende på föräldrarnas bakgrund. Skolans utjämnande uppdrag går helt förlorad då det enda som räknas är besparingar.

Lerums tidning: Skollagen kräver resurser till barn med särskilda behov – var ska de tas?
Vänsterpartiet: Budgeten ska vara så tilltagen att dessa resurser finns i budgeten. Skolan ska vara statlig för att garantera alla barn med särskilda behov de rättigheter de har.

Lerums tidning: Skolledarna är rädd att det blir svårt att rekrytera rektorer till Lerum i framtiden – håller du med?
Vänsterpartiet: Ja. Vem vill arbeta som pedagogisk ledare och bara ha som uppgift att spara sönder en god verksamhet – och dessutom riskera att straffas för det efteråt?

Lerums tidning: Lerum har lägst lärartäthet i landet – har vi inte råd med mer?
Vänsterpartiet: Vi har inte råd med låg lärartäthet! Barnen har rätt till betydligt mer och det är viktigt att slå hål på myten att lärartätheten inte spelar roll. Lerum har råd med mycket mer: Vi har en högutbildad befolkning som borde ställa högre krav och kommunens invånare har råd med bättre än detta. Ska vi undvika skattehöjningar så måste skattebasen ökas genom att fler personer kan bosätta sig i Lerum eller bo kvar sedan barnen blivit vuxna.

Lerums tidning: Finns det risk för kvalitén urholkas på verksamheten i förskola och skola när det viktigaste är att hålla budget?
Vänsterpartiet: Ja, Absolut.

Lerums tidning: Vad säger du och ditt parti till alla föräldrar som är oroliga för större barn- och elevgrupper?
Vänsterpartiet: Glöm inte vilka som styr Lerum idag när det är dags att rösta 2014.

Magnus Pettersson

Motion om whistleblower-funktion

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

Whistleblowers (visslare) är personer som väljer att säga ifrån för att uppmärksamma och på så sätt motverka oegentligheter inom den egna organisationen, inte sällan utan att drabbas av olika former av repressalier. Först på senare tid har organisationer börjat utforma system för att skydda visslarna.

Inom privat sektor är funktionen inte helt ovanlig. Efter Enron-skandalen 2001 restes snabbt krav på större möjligheter för anställda att slå larm om oegentligheter på chefsnivå samt om förhållanden som kan innebära hot mot liv och hälsa.  Modellen fick snabbt spridning och tillämpas nu obligatorisk bland exempelvis bolag i USA.
I spåren av den stora mutskandalen blev Göteborgs Stad förra året första kommun i Sverige att inrätta en whistleblower-funktion. Numera kan alla anställda anonymt eller öppet vända sig till ett advokatkontor för vidare utredning av eventuella oegentligheter. Tanken från stadens sida är att informationen till den nya instansen främst bör beröra frågor kopplade till grövre oegentligheter så som mutbrott, förskingring eller andra tjänstefel som kan ge fängelsestraff, utförda av chefer eller andra nyckelpersoner.
Det finns inga skäl att anta att Lerums kommun skulle skilja sig mot alla andra större organisationer. Även i vår kommun finns naturligtvis en potentiell risk att anställda väljer att avstå från visslandet så länge anonymiteten inte kan säkerställas.
Björn Jägesten

Motion om kommunalt bostadsbolag

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

I Lerums kommun saknas valfrihet inom bostadsmarknaden. För den som vill ha en villa finns det gott om alternativ, men det saknas framför allt lägenheter samt mindre och billigare bostäder. Bristen finns bland bostadsrätter men framför allt hyresrätter och kooperativa hyresrätter. Samtidigt blöder Lerums kommun! Unga flyr Lerums kommun, 55+:are hittar inga alternativ till villan när barnen flyttat hemifrån. Och frånskilda – framför allt kvinnor – tvingas lämna kommunen enkelt för att lämpliga bostäder saknas.

Trots åratal av diskussioner och politisk vilja kommer vi ingen vart. Trots upprepade planer om större valfrihet i boendet byggs det i stort sett bara villor. Samtidigt prospekteras bostadshus som t.ex. Pärleporten som väcker mer ilska än glädje. Detta beror enligt vår uppfattning på att kommunen inte har någon kontroll eller styrsel på det som byggs. Föreslagna investeringar passar inte in i kommunens planer, hamnar lite ”här och där” och väcker en upprörd opinion i onödan. Så kan det inte fortsätta!

Vi föreslår därför att Lerums kommun återtar ledningen över bostadsbyggande och planering. Det mest effektiva sättet för denna ledning är att Lerums kommun bildar ett eget exploaterings- och bostadsbolag. Bolaget kommer att bygga enligt kommunens plan, genom förtätning av våra centra med hus som svarar mot invånarnas önskemål och behov. Genom kommunens styrning kan vi tillgodose behovet av hyresrätter, kooperativa hyresrätter och mindre lägenheter.

Magnus Pettersson

Interpellation om utmaningsrätten

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

En kartläggning från SKL visar att antalet kommuner som valt att införa utmaningsrätt har ökat från 9 till 37 under åren 2007-2011. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv finns det en rad effekter som initiativtagarna vill uppnå, vilket kunde sammanfattas med orden konkurrens, mångfald, kreativitet, valfrihet och lokal ekonomisk utveckling. Det fanns även en tydlig vilja att ”sänka kostnaderna och/eller öka kvaliteten på de tjänster som kommunen tillhandahåller.

Trots den expansiva utvecklingen är det ont om utvärderingar av utmaningsrättens effekter. Däremot har marknadisering av offentlig sektor i ett bredare perspektiv, varit ett hett ämne både inom forskningen och i media. Störst genomslag fick den SNS-rapport som under ledning av professor Laura Hartman kunde konstatera att konkurrensutsättning inte förmått öka kvaliteten i välfärdsproduktionen, men däremot ökat kostnader inom flera sektorer.

I Lerum har ett fullt fungerande äldreboende lagts ut på privat drift trots protester från anställda och anhöriga. Utmaningen av löneadministrationen har utvecklats från lockpriser med 30 % minskade kostnader till ett slutligt avtal som når break-even efter sex år.

Vad har utmaningsrätten kostat Lerums kommun under 2011 och 2012? Med kostnader menar vi hela processen, d.v.s. även administrativ och politisk behandling av utmaningar och upphandlingar, kvalitetskontroll och samordning. Hur ser kostnadsutvecklingen ut i de verksamheter som tagits över av utmanare under samma period? Hur har kvaliteten påverkats i de verksamheter som utmanats? På vilket sätt har utmaningsrätten påverkat möjligheterna för lokala, nystartade eller små- och medelstora företag?

Björn Jägesten

Interpellation om allmäna handlingar

Posted on | juni 11, 2013 | No Comments

I Lerums Tidning den 6 september 2012 framgår att en reporter på LT fått olika svar om en allmän handling kan lämnas ut eller inte beroende på om han utgav sig som privatperson eller journalist. Från texten framgår även att kommunens handläggare ska ha frågat om ändamålet med handlingen.

Efterforskningsförbudet innebär att handlingar ska kunna hämtas och läsas utan att myndigheten frågar efter skäl eller identitet på den frågande. Efterforskning av identitet är uttryckligen förbjudet. Det är inte rimligt att bedömningen av om handlingen ska lämnas ut beror på vem som frågar. En sådan åtgärd är dessutom uppenbart meningslös och strider mot grundläggande principer om likhet inför lagen.

Med anledning av ovanstående frågar vi kommunstyrelsens ordförande:
Hur är rutinerna för offentliga handlingar är utformade?
Hur anser du att efterforskningsförbudet och meddelarskyddet säkerställts i det nämnda ärendet?
Är det din uppfattning att offentlighetsprincipen kan bero på vem som frågar efter en offentlig handling och varför?
Magnus Pettersson

Bygg fler vackra höghus

Posted on | mars 3, 2012 | No Comments

Många uttalar sig mot höghus i Lerums kommun. Det finns gott om fördelar med att bygga på höjden! Lerum kommer att behöva bygga ett mycket stort antal bostäder under kommande åren, beroende på en prognosticerad befolkningstillväxt och inflyttning. Framför allt saknas mindre bostäder samt hyresrätter för ungdomar och äldre.

Lerum är inte en ö i havet utan vi har även ett medansvar för att regionens bostadsmarknad fungerar. Därför måste vi även fundera på hur vi på bästa sätt bygger bostäder och lokaler för framtiden.

Höga hus har många fördelar. I huvudsak handlar det om att markutnyttjandet kan minskas. Det öppnas möjligheter för närhet till service och arbeten, med affärslokaler och kontor på bottenplanen och bostäder ovanför detta. Eftersom höga hus leder till koncentration minskar transportbehoven både för de boende och övriga i kommunen. Några välplacerade, vackra, höga hus centralt innebär att det är enklare att lösa till exempel tillgänglighet med kollektivtrafik. Det är även enklare att effektivisera uppvärmningen – kanske kan man täcka en fasad med solceller!
Men framför allt: Eftersom höga hus tar mindre plats blir det mer mark över för till exempel rekreation och grönska. Om samma mängd bostäder ska byggas i form av utspridd bebyggelse kommer de gröna ytorna i kommunen att mer eller mindre försvinna.

Höga hus behöver inte betyda gråa miljonprograms-schabrak i prefabricerad betong – Detta tror vi inte att någon vill ha. Betrakta istället Läppstiftet, Gothia Towers, Turning Torso, högskolan i Halmstad eller Ortdrivaren i Kiruna. De är vackra, höga hus som satt sina orter på kartan.

Tänk er i att man närmar sig Lerum, Floda eller Gråbo och möts av en tjusig skyline som syns och märks! Här är vi! Låt några välplacerade, snygga, höga hus vara med och lyfta Lerums identitet och varumärke!

Magnus Pettersson

Motion om två politikerförord

Posted on | februari 24, 2012 | No Comments

De kommunala årsredovisningarna har uppnått en allt högre kvalitet de senaste åren. Detta gäller både den innehållsmässiga informationen, men inte minst också den grafiska utformningen och ambitionen att lättfattat förklara ibland komplicerade förhållanden och samband.

Forskning har dock visat att politikerförorden, även i kommuner med mycket svaga nyckeltal, i många fall tenderar att försköna den ekonomiska utvecklingen. Eftersom politikerförordet är skrivet av kommunstyrelsens ordförande, finns det en uppenbar risk att det uteslutande blir den politiska majoritetens verklighetsbeskrivning som slår igenom.

Ur ett ansvarsutkrävandeperspektiv är den kommunala årsredovisningen kanske det allra viktigaste enskilda dokumentet som produceras. Lägg då också till att många som läser redovisningen sannolikt fokuserar på det i löpande text förmedlade innehållet. Politikerförordet som dessutom återfinns i början av årsredovisningen får därmed en politisk påverkan på ansvarsutkrävandet.

Många kommuner har tagit hänsyn till detta och låter även minoriteten komma till tals genom ett förord av oppositionsrådet. På så sätt förmedlas en mer nyanserad bild kommunens verksamhet, ställning och resultat.

Vänsterpartiet föreslår därför att Lerums kommun i kommande årsredovisningar publicerar två politikerförord. Ett från kommunstyrelsens ordförande och ett från oppositionen.

Björn Jägesten

Öppet brev till Anna-Lena Holberg

Posted on | februari 21, 2012 | No Comments

När städningen av kommunens lokaler skulle upphandlas sa vi nej. Vi var bl.a. kritiska till att samordningsvinsterna gällande elevomsorgen som funnits med egen personal inte skulle kunna upprätthållas.

Nu har vi nåtts av följande rapporter: Avsevärt kortare tid än tidigare ägnas åt städningen, papperskorgar töms inte och soppåsar svämmar över, golven är smutsiga och skräpiga, bänkytor är inte avtorkade, personal flyttas mellan olika enheter, högskoleutbildad skolpersonal får ägna tid åt städning och arbetsledning av städare.

Detta är en oacceptabel arbetsmiljö för kommunens och entreprenörens anställda. Värst är den hälsorisk det innebär för våra barn. Förskolebarnen väljer inte själva, det gör deras föräldrar. Och lagen ger grundskolebarnen skolplikt. Vi vet att barn och ungdomar ofta undviker att använda skoltoaletter av hygieniska skäl. Många kan få livslånga problem av att hålla sig hela skoldagen. Vi oroar oss för att detta problem kommer att växa i vår kommun.

Anna-Lena Holberg, vad har du för kommentarer till detta?

 

Vänsterpartiet Lerums fullmäktigegrupp

« go backkeep looking »
  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.