Vänsterpartiet Lerum

För en biologisk mångfald

Posted on | mars 13, 2011 | Kommentarer inaktiverade för För en biologisk mångfald

Allt fler miljöfrågor kliver fram och tar sin rättmätiga plats i klimat- och miljödebatten, däribland frågan om biologisk mångfald som levt i skymundan alldeles för länge. Den handlar om att arter, såväl djur som växter, utrotas i ett allt högre tempo – till följder som vi egentligen bara kan ana oss till ännu.

År 2010 blev ett viktigt år för detta: det utlystes av FN till ”Internationella året för biologisk mångfald”. 193 länder kom överens på ett möte i Japan, man formade visioner och konkreta målsättningar för att skydda naturen. SNF:s ordförande Mikael Karlsson kommenterade avtalet med bl.a. dessa ord: ”Vi hoppas regeringen tar ett snabbt initiativ till att utveckla räkenskaper som sätter ekonomiskt värde på naturen i Sverige, höjer de nationella målen och stärker resurserna för arbetet med biologisk mångfald på hemmaplan.”

Varför skriver jag om detta just nu, vad har det med Lerum i mars 2011 att göra?

Jo, om en vecka ska kommunfullmäktige fatta ett ödesdigert beslut som berör just den biologiska mångfalden i Lerum. Det sker bara två månader efter att mångfaldsåret tog slut, och mot bakgrund av den stolta visionen om Lerum som Sveriges ledande miljökommun 2025. Ett av målen med mångfaldsåret var, att sprida kunskap och öka medvetenheten om hur viktig den biologiska mångfalden är för vår överlevnad. Hur står det egentligen till med den kunskapen och medvetenheten hos fullmäktiges ledamöter? Ja, svaret ges om en vecka.

Den 10 mars ska det nämligen ges klartecken till försäljning av en bit mark, där det är meningen att det ska byggas en bilvårdsanläggning och troligen en bensinstation. Denna mark är belägen alldeles intill Lerån, just där kommunen tidigare förbundit sig att inrätta ett naturreservat som motprestation för tillståndet att bygga en väg, den s.k. Förbifart Stenkullen. Och det viktiga med naturreservatet är inte minst den biologiska mångfalden, den skyddsvärda naturen med sin flora och fauna!

Av olika orsaker har en bedövande stor politisk majoritet valt att jobba vidare med det förslag till reservat (av fyra framlagda) som omfattar den minsta markytan. Skyddsvärd flora gränsar precis till den planerade bilvårdsanläggningen. Vad det betyder för florans möjlighet att överleva och växa stark behöver man inte vara jättebegåvad för att förstå. Självklart behövs en buffertzon mellan varje sådan skyddsvärd mark och sådan som ska användas till miljöstörande verksamhet! Dessutom behövs denna mark till bete för de djur som måste finnas i reservatet – för att det inte ska växa igen. Och självklart ska beslutet om naturreservatets yta tas innan man beslutar att rumphugga det med en bilvårdsanläggning!

Dessvärre kan ingen göra något åt planerna, när försäljningen är avklarad. Marken är benämnd som ”verksamhet” i översiktsplanen, och eftersom inga grannar finns som har rätt att överklaga (kommunen äger all mark omkring) så är det bara att köra på. Vägen till Lerum som Sveriges ledande miljökommun är sannerligen inte spikrak…

Finns det verkligen ingen tjänsteman med miljösamvete, som vågar opponera sig? Och alla ni politiker som jobbat fram kommunens miljövision, var är ni? Är allt bara tomma ord, är det till syvende och sidst bara kommersiella intressen som gäller? Sanningens minut nalkas med stormsteg.

Rose-Marie Jansson

Comments

Comments are closed.

  • SOCIALISM & FEMINISM

    I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

    Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

    I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.