Vänsterpartiet Lerum

KOMMUNALPOLITISKT PROGRAM

Lerums kommun har goda förutsättningar. Vi har en välutbildad befolkning, ofta med god privatekonomi. Våra många sjöar, de bevarade miljöerna runt Nääs och Tollered, de slingrande vandringslederna och vidsträckta strövområdena sätter kommunen på kartan som en plats där man kan njuta av natur och miljö. Cykelbanor som ger ett säkert sätt för barn och vuxna att på ett klimatsmart och säkert sätt ta sig till skolan, fritidsaktiviteten, jobbet och bostaden. Cykelbanor som binder ihop kommunens flesta tätorter och delar. Vi har ett aktivt kultur- och föreningsliv och närhet till storstadens puls, nöjen och arbetstillfällen. I Lerums kommun har invånarna det riktigt bra – i genomsnitt. Lerums kommun är vid mening en rik kommun. Det skapar förutsättningar för en välfärd utan vinstintressen, jämställdhet på riktigt och en skola och en äldreomsorg som är föredömen för andra kommuner.
Under de senaste åren har Lerums kommun haft en blygsam befolkningsutveckling. De flesta som flyttar hit är barnfamiljer, medan unga flyttar härifrån. Speciellt tappet av unga utan barn och vuxna utan barn påverkar kommunens ekonomi på ett negativt sätt. Vi vill ha ett bredare utbud av bostäder så att även dessa grupper väljer att bosätta sig eller bo kvar i Lerums kommun. Vänsterpartiet menar att med en offensiv satsning på bredare bostadsutbud kommer skatteintäkterna att öka.
I Lerum borde vi må bra. Trots detta visar undersökningar att bl.a. barns hälsa är förvånansvärt dålig. Vi menar att ett botemedel är att bredda fritidsaktiviteterna samt att se till att det finns mer personal i skolan som kan fånga upp de som mår dåligt. Likaså måste t.ex. familje- och föräldrarådgivningen stöttas.
Kommunens verksamhet ska styras så att utvecklingen av kommunens utgår från ett barn-, genus-, mångfalds-, klass- och klimatperspektiv. Att skjuta upp investeringar inom skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid drabbar framför allt grupper av medborgare som har svårare att delta i samhället på lika villkor. Vänsterpartiet menar att Lerums kommun har råd att vara en kommun för alla. En sådan kommun för alla ger goda förutsättningar för Lerums kommun att vara en bra arbetsgivare som rekryterar och behåller kompetent och bra personal.
Vänsterpartiet har ett ekologiskt förhållningssätt som passar samman med vår syn på klass, feminism och generell välfärdspolitik. En utvecklad offentlig verksamhet gynnar miljön. Ett hållbart samhälle förutsätter ett välfärdssamhälle.

Skola och utbildning
Idén om den allmänna, sammanhållna skolan var en del av kampen för demokratin. Ur detta samband föddes insikten om kunskap och bildning som en medborgerlig rätt, gemensam för alla och förverkligad i en skola för alla. Skolan blev en gemensam angelägenhet där alla barn oavsett kön och social bakgrund möttes. Borgligheten och alliansen har förvanskat detta och infört en skola där utbildning gjorts till en privat konsumtionsvara, skattefinansierad men ändå styrd av privata intressen och av marknaden. Sverige har provat privatiseringar i många år nu. Det har inte blivit bättre. Vänsterpartiet vill återinföra den likvärdiga skolan, en skola för alla, genom att ha en lag som sätter stopp för den som vill plocka ut vinster från förskola och skola. Vänsterpartiet vill att det så kallade RUT-avdraget, som möjliggör läxhjälp för den som har råd, avskaffas och att pengarna används till att stötta alla barn.
Kommunens största kostnadspost är skola och utbildning. Vi menar att antalet lärare i skolan och klasstorleken har betydelse för kvaliteten. Speciellt kommer låg lärartäthet att drabba barn med behov av extra stöd eller barn med andra särskilda behov. Likaså innebär den lägre personaltätheten att det är större risk för ohälsa, stress och mobbning. Det är lätt att göra skenbara vinster i ena änden som sedan visar sig kostsamma om man betraktar all verksamhet. Ett sådant exempel var privatiseringen av skolornas städpersonal . En åtgärd som visat sig vara både dyr och lett till sämre städning. Det ska vara skolans ansvar att svara för alla barns hela utbildning. Det ska finnas läxhjälp för alla barn i skolan där de kan få stöd och hjälp.

Vänsterpartiet föreslår
 • En riktad satsning som innebär att personaltätheten i skolor och barnomsorg hamnar i topp bland Sveriges kommuner
 • Läxor och läxhjälp ska finnas i skolan, hemläxor avskaffas
 • Max 15 barn per grupp i förskolan
 • Städningen av kommunens skolor återkommunaliseras

Vård- och äldreomsorg
Personer med funktionsnedsättning, unga och äldre, ska känna trygghet i tillvaron och få den omsorg de behöver. Därför är det samhällets ansvar att det finns omsorg som är tillgänglig, likvärdig och håller en hög kvalitet. Befolkningen blir äldre och en framtidsutmaning är att möta ett ökande behov.
En förutsättning för att omsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose den enskildes behov och önskningar. Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar och ska därför inte få bedriva omsorg med skattemedel. När omsorgen bedrivs i offentlig regi kan varje skattekrona gå till ökad kvalitet och eventuell överskott återinvesteras i verksamheten. Vänsterpartiet vill att vård- och äldreomsorgen i Lerums kommun ska bedrivas utan privata vinstintressen och att den så kallade LOV:en (Lagen om valfrihetssystem) avskaffas som ger möjlighet att välja utförare men inget annat.
Vi vill att personer, både i äldreboenden och hemmaboende och personer med rätt till LSS-insatser ska få möjlighet till valfrihet på riktigt och själva kunna påverka vilken hjälp man vill ha. Trots funktionsnedsättning, skröplighet och ohälsa kan dessa personer då få en mer meningsfull vardag med social gemenskap, möjlighet att vistas ute och att upprätthålla vanor och intressen. Vård- och äldreomsorgen kan bedrivas offentligt med intraprenader, personal- och brukarkooperativ. Om vi ska uppnå verklig valfrihet är det centralt att det också finns resurser att möta de skiftandebehov som framtidens vuxna och äldre kommer att bära med sig. Olika frivilligorganisationer kan göra mycket gott i form av extrapromenader, sällskap och kultur. Frivilligorganisationerna får dock aldrig bli en ersättning för kommunens ansvar för välfärden.
Vi vill ha en vård- och äldreomsorg med ett helhetsperspektiv. Alternativa lösningar för olika grupper för att få en valfrihet på riktigt. Det behöver byggas seniorboenden och kommunala träffpunkter för äldre och andra vuxna med behov i alla kommundelar. Kvaliteten i vård- och äldreomsorgen är direkt beroende av personaltätheten. Verksamheten ska organiseras på heltidstjänster för all personal inom vård- och äldreomsorg.
Vänsterpartiet föreslår
 • Avskaffa utmaningsrätten
 • Kommunalt drivna träffpunkter för äldre i alla kommundelar
 • Satsning på byggande av seniorboenden i alla kommundela
 • Satsning på samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen
 • Fria resor för pensionärer på vardagar utanför rusningstid
 • Personaltätheten i äldreomsorgen höjs så att vi kan införa valfrihet på riktigt
 • Avskaffa LOV och en satsning på att skapa valmöjligheter inom kommunens ram

Miljö
Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. Vi anser att miljöhänsyn är viktigare än kortsiktiga vinstintressen. Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart som förnybar energi, hållbara transporter och skyddade naturområden. Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också vara de som får göra de största förändringarna i konsumtion och livsstil. Endast genom minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle. Lerums kommun har en vision om att vara ledande miljökommun 2025. Arbetet med att nå visionen måste ökas om vi skall klara det! Detta fordrar offensiva satsningar på alla plan. Vi vill samtidigt att det ska vara lätt, lönsamt och möjligt för alla att leva miljövänligt och klimatsmart.
Periodkort till alla barn främjar barnens möjlighet att delta i fritids- och kulturaktiviteter i hela kommunen. Samtidigt skapar man ett incitament att använda kollektivtrafiken och minska skjutsandet med bil. De flesta miljöskadliga resorna i Lerums kommun är kortare än 5 km. Detta ger även alla barn lättare tillträde till det fria skolvalet, därigenom blir skolvalet fritt – på riktigt.

Vänsterpartiet föreslår

 • Periodkort för resor delas ut till alla barn i Lerums kommun
 • Upphandlingar tar hänsyn till miljöaspekter, samt att transportarbete värderas så att lokala företag gynnar
 • Kommunen investerar i egen elproduktion från sol och vind
 • Kommunen medverkar iuppbyggnaden av bilpooler i alla kommundelar
 • Fastighetsnära hämtning av återvinningsfraktioner (papper, kartong, glas, plast, etc) införs
 • Öppna ett fungerande återbruk i t.ex. Stenkullen
 • En vegetarisk dag per vecka
 • En fullständigt giftfri skola

Kultur och fritid
Kulturen är och måste få vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas ideologier. Kulturen är en avgörande del av demokratin. I synen på kulturen står ideologierna emot varandra. I den nyliberala ideologin är kulturen en vara som vi kan ha eller mista, en vara som man vill ska lyda under marknadens villkor. För vänstern handlar det om samhällsanalys och befrielse, allt uttryckt i konstnärliga former som får oss att skratta, gråta och tänka efter.
Lerum har råd att ligga i framkant med kultur och fritid. Kostnaderna för fritid och kultur är inte rättvist fördelade. Sport i allmänhet, och lagsporter i synnerhet, gynnas. Friluftsliv, gymträning och egen motion missgynnas. Aktiviteter som inte traditionellt inordnas i lag och föreningar missgynnas ännu mer. Detta drabbar framför allt personer som inte deltar i organiserad verksamhet med tävlingsinnehåll. I synnerhet flickor. Vi vill att fritids- och aktivitetsstödet utreds med inriktning på att det ska komma alla medborgare till del.

Vänsterpartiet föreslår
 • Inga höjda avgifter i kulturskolan
 • En utredning som ser över hur fritidsbidrag fördelas enligt ovan
 • Höjda anslag till föreningar och fritidsaktiviteter, åtminstone regionens genomsnitt
 • Motverka snedvriden fördelning mellan olika aktiviteter
 • Kommunen måste investera i fler möteslokaler med låga hyror i alla kommundelar som ett stöd till föreningslivet
 • Fond för aktiviteter riktade till ungdomar som kan användas efter ansökan
 • Bygg ett kulturhus på central plats i kommunen
 • Bygg en simhall för motions- och tävlingssimning med rimliga entrépriser
 • Föreningslivet ges stöd för att fånga upp barn som far illa

Samhällsbyggnad

Vänsterpartiet har i Lerum sedan kommunen bildades arbetat för ett allsidigt boende med olika upplåtelseformer där kommunen ser till att behålla och införskaffa värdefull mark för samhällets utveckling och bostadsbyggandet. De borgerliga partierna i Lerum, efter många års borgerligt styre, bär hela ansvaret för att det i dag i Lerums kommun saknas valfrihet inom bostadsmarknaden. För den som vill ha en villa finns det gott om alternativ, men det saknas framför allt lägenheter samt mindre och billigare bostäder. Bristen finns bland bostadsrätter men framför allt hyresrätter och kooperativa hyresrätter. Samtidigt blöder Lerums kommun! Unga flyr Lerums kommun, medelålders hittar inga alternativ till villan när barnen flyttat hemifrån. Och frånskilda – framför allt kvinnor – tvingas lämna kommunen helt enkelt för att lämpliga bostäder saknas. Idag tvingas många unga flytta från kommunen för att få ett eget första boende. På så sätt missar vi en stor grupp människor som både vill och kan bidra till ett mer vitalt, nytänkande och samhällsekonomiskt effektivt Lerum. Ett mer varierat utbud av olika boendeformer än vad som är fallet idag skulle kunna få många ungdomar att stanna kvar. Här ser vi byggandet av fler hyresrätter i olika storlekar och prisklasser som en smart lösning. Om vi kan behålla personer i tjugoårsåldern och de som passerat femtio lägger vi också en stabil finansiell grund i form av en starkare skattebas.
Näringslivet är begränsat vilket ökar utpendlingen. Likaså saknas utbud av affärer i den omfattning som kommunens invånare efterfrågar.
Barn ska i normalfallet inte behöva skjutsas till skolan. Men dåliga skolvägar leder till ökad trafik och därmed sämre hälsa och minskad trafiksäkerhet. Skolbarnens vägar till skolor och knutpunkter måste prioriteras.

Vänsterpartiet föreslår
 • Provtrafik med anropsstyrd trafik till och från stationerna i Floda eller Stenkullen införs
 • Ökade investeringar i säkra skolvägar
 • Ändra hierarkin i trafiken så gång- och cykeltrafik prioriteras
 • Lerums kommun med alla till buds stående medel verkar för en utbyggd stambana i nuvarande korridor samt 4 pendeltåg per timme i normalfallet
 • Behåll införskaffa mark som kan vara värdefull för samhällets utveckling
 • Medverka till att fler bostäder med hyres- och bostadsrätt byggs i först hand i närhet till befintlig kollektivtrafik

Näringsliv

Vi behöver företag med innovationskraft att hitta morgondagens lösningar på framtidens problem. Vi vill se en aktiv näringslivspolitik. Målet måste vara att på alla sätt hjälpa och stötta människor med bra idéer. Har någon viljan men kanske inte kunskapen måste vi som kommun hjälpa till. Papper till Skatteverket eller Bolagsverket, ansökan om bygglov eller andra tillstånd, bokföring eller personalfrågor. Vänsterpartiet vill se företag där de anställda är delaktiga och engagerade. Vi vill se gröna företag och företag inom kulturområdet. Ekoturism, medieutveckling, närodling eller högteknologi.

Vänsterpartiet föreslår
 • Näringslivsenheten ges resurser för en offensiv satsning på att stötta företagsetableringar inom miljöteknik
 • Kommunen etablerar en företagslots
 • Lerums kommun investerar i att bygga upp en grön företagspark
 • Ett aktivt näringsliv förutsätter en fungerande kommunal välfärd
 • Fler företagsetableringar i Lerum så att utpendlingen minskar

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen ska vara föredöme som arbetsgivare. Det finns ingen anledning att vår egen personal ska ha sämre villkor än privatanställda. Lika lön för likvärdigt arbete.

Vänsterpartiet föreslår
 • Alla ska ha rätt till heltid, inga delade turer
 • Prov med sex timmars arbetsdag införs
 • Friskvårdschecken ska höjas
 • Fria arbetskläder till all personal efter behov
 • Ökat medarbetarinflytande genom delegering och intraprenader

 • SOCIALISM & FEMINISM

  I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.

  Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

  I praktisk handling prövas och stärks idéerna. Inget steg framåt får avfärdas som alltför obetydligt. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt samhälle som byggs av och för människor.